ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА

Потребителят може да упражни правата си в резултат на съществен дефект, ако уведоми продавача за дефекта в рамките на два месеца от деня на откриване на дефекта. Потребителят трябва точно да опише грешката в съобщението за грешка и да позволи на продавача да провери стоката.

Потребителят, който надлежно е уведомил продавача за дефекта има право да поиска от продавача:

  • да отстрани дефекта от стоките или да върне част от заплатената сума пропорционално на дефекта или;
  • да замени дефектните стоки с нови, недефектни стоки или;
  • да върне платената сума.

Ако наличието на дефект в стоката или нередност в предоставянето на услугата не се оспорва, продавачът трябва, колкото е възможно по-скоро и най-късно до 8 дни, да удовлетвори искането на потребителя от предходния параграф.

Продавачът трябва да отговори писмено на потребителя най-късно до 8 дни от получаване на заявката, ако наличието на дефект в стоката е спорно.

Кога става дума за дефект:

  • ако стоката няма характеристиките, необходими за нормалното и използване;
  • ако стоката няма характеристиките, необходими за конкретната употреба, за която купувачът я купува, които са били известни или трябва да бъдат известни на продавача;
  • ако стоката няма характеристиките и качествата, които са били изрично или мълчаливо договорени или предписани;
  • ако продавачът е доставил нещо, което не съответства на модела, освен ако моделите не са показани само за демонстрация.

Пригодността на стоките за нормална употреба се преценява на основата на обикновените стоки от същия вид и на основата на изявленията на всеки продавач относно характеристиките на стоките, направени от продавача или производителя, по-специално чрез реклама, представяне на продукта или написаните данни на самите стоки.

Как се подава рекламация за дефектна стока?

Купувачът може да упражни правата си на основа  дефект на стоката, ако ни уведоми за дефекта в рамките на два месеца от деня, когато дефектът е бил открит.

Купувачът трябва да предостави по-подробно описание на дефетка и да ни позволи да проверим дефектната стока.

Отговорността за съществени дефекти се урежда от разпоредбите на закона, уреждащ договорните задълженията и Закона за защита на потребителите.

Кога продавачът не носи отговорност за съществени дефекти?

Продавачът не носи отговорност за съществени дефекти в стоките, които се появят след изтичане на две години от доставката на стоката. Смята се, че дефект в стоките е съществувал в момента на доставката, ако се случи в рамките на шест месеца след доставката. Правата на потребителя изтичат две години след датата на уведомяване на продавача за дефекта.

Формуляр за съобщаване за дефекти: bit.ly/KHRefund